fbpx

Integritetspolicy

 1. Integritetspolicy

EU har beslutat om ett nytt regelverk för skydd av personuppgifter som går under benämningen Dataskyddsförordningen* (”GDPR”) som inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018. GDPR kompletteras i sin tur av nationella bestämmelser, bl.a. genom den s.k. dataskyddslagen** med tillhörande nationell förordning.

[* Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
** Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.]

MT bygg & förmedling (häri benämnda ”MT bygg”, ”vi”), har i enlighet med dessa regelverk anpassat sin personuppgiftsbehandling för att värna om att skydda din personliga integritet.

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter, hur länge vi lagrar personuppgifterna samt dina rättigheter avseende personuppgifterna. I slutet av denna integritetspolicy finner du även kontaktuppgifter till MT bygg & förmedling AB.

All behandling av personuppgifter inom MT sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

MT är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar i enlighet med denna integritetspolicy.

Mer allmän information om GDPR hittar du på Datainspektionens hemsida:
www.datainspektionen.se

1. Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person, såsom personnummer, namn, telefonnummer, adress, e-postadress, etc. Som personuppgifter räknas även annan information som kan användas för att identifiera en person, t.ex. foton och ljudinspelningar.

2. Vad avses med personuppgiftsbehandling?
Med personuppgiftsbehandling avses alla åtgärder som vidtas beträffande personuppgifterna. Exempel på personuppgiftsbehandling är insamling, registrering, bearbetning, lagring, överföring och radering av personuppgifter.

3. Ändamålen med behandlingen och den rättsliga grunden
MT bygg & förmedling AB behöver behandla personuppgifter för kontakt och korrespondens, informationsgivning, fullgörande av avtal, för möjligheten att utöva handläggning av ärenden samt för historiska och statistiska ändamål. Vidare behöver MT behandla vissa personuppgifter för arkivändamål.

Nedan följer en sammanställning av MT bygg & förmedlings olika ändamål med behandling av personuppgifter, vilka personuppgifter som behandlas, källorna för personuppgifterna samt hur länge vi behåller personuppgifterna. All personuppgiftsbehandling måste vara laglig, d.v.s. ha stöd i en rättslig grund. Den rättsliga grunden för respektive ändamål och där tillhörande behandling är också identifierad i nedanstående sammanställning.

3.1. Vid förfrågningar och uppdragsåtaganden
För att handlägga ärenden och fullgöra våra åtaganden när uppdrag föreligger behöver vi behandla följande personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer eller organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter (inbegripet e-post, telefonnummer och adress)
 • Övriga uppgifter som lämnas i ansökningshandlingarna

Personuppgifterna insamlas huvudsakligen direkt från den kontaktsökande själv då denne ansöker om att bli kontaktad för ett specifikt uppdrag. I viss mån kan personuppgifter även komma att kompletteras från andra källor, t.ex. allmänt tillgängliga databaser på internet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för ändamål som rör MT byggs berättigade intressen (intresseavvägning).

3.2. Övriga ändamål
MT kan även komma att behandla dina personuppgifter för kommunikationsändamål, då du kontaktar MT i diverse ärenden samt vid inbjudningar till MTs evenemang. För att effektivt kunna kommunicera med dig behandlas följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (inbegripet e-post, telefonnummer och adress)

Ovan nämnda personuppgifter inhämtas i huvudsak av dig, när du först tar kontakt med MT bygg & förmedling AB via olika kommunikationsmedel. I vissa fall kan dina personuppgifter inhämtats från andra källor, t.ex. allmänt tillgängliga databaser på internet.

Den rättsliga grunden baseras på en intresseavvägning där MT har ett berättigat intresse i att effektivt kunna kommunicera med dig samt tillhandahålla relevant information. Till denna avvägning beaktas det faktum att det i de flesta fall är du själv som valt att kontakta MT inom ramen för det specifika ärendet eller frågan. Mot bakgrund av det nyssnämnda anser MT att dess berättigade intressen väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter.

Som utgångspunkt gallras dessa personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för kommunikationsändamål. Det ska noteras att MT kan behöva behandla personuppgifterna för andra ändamål. Dessa ändamål kan föranleda en fortsatt behandling, även efter det att MT inte längre har ett behov av att kommunicera med dig.

4. Överföring av personuppgifter
MT kommer inte överlåta, sälja, dela eller annars överföra dina personuppgifter till någon tredje part utöver vad som anges i denna integritetspolicy. Överföring av personuppgifter kan ske om så krävs enligt lag, föreskrift, domstols- eller myndighetsbeslut eller om sådan överföring är nödvändig för att MT ska kunna göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk.

MT kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för MTs räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster. När leverantörerna utför dessa uppgifter kan de komma att få tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer utgör s.k. personuppgiftsbiträden och behandlar personuppgifter endast för MTs räkning och i enlighet med våra skriftliga instruktioner. Leverantörerna ges inte någon rätt att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de ändamål som angivits i denna integritetspolicy.

All behandling av personuppgifter sker inom EU/EES.

5. Säkerhet till skydd för dina personuppgifter
MT värnar om din integritet och ansvarar för att de personuppgifter som behandlas skyddas. MT har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder (såväl tekniska som organisatoriska) för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

6. Lagring och gallring av personuppgifter
Personuppgifter som insamlats lagras inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål med personuppgiftsbehandlingen. Som huvudregel gallras således personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för ovan angivna ändamål. I vissa fall kan lagringen av personuppgifterna vara motiverad under en längre tid, exempelvis då detta är nödvändigt för att uppfylla diverse rättsliga förpliktelser (t.ex. skyldigheter enligt bokföringslagen).

MT bygg & förmedling AB arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra arkiveringsrutiner med syftet att anpassa oss till tillämplig dataskyddslagstiftning.

7. Dina rättigheter
Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du ett antal rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du vill utöva några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta MT via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna integritetspolicy.

7.1. Rätt till tillgång
Du har rätt att begära och få bekräftelse om MT behandlar personuppgifter om dig. Om MT behandlar dina personuppgifter har du dessutom rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. I den mån du begär ut ytterligare kopior kommer MT ta ut en rimlig avgift grundad på de administrativa kostnader som MT ådrar sig för tillhandahållandet av sådana kopior.

7.2. Rättelse av felaktiga uppgifter
Om personuppgifter vi behandlar om dig visar sig vara felaktiga har du rätt att utan onödigt dröjsmål få sådana uppgifter rättade. I förekommande fall har du även en rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

7.3. Rätt till radering (eller ”rätten att bli bortglömd”)
I vissa situationer har du rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis:

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in;
 • om behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar sådant samtycke (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen);
 • om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och MT eller tredje part saknar berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter;
 • om personuppgifterna har behandlats olagligt eller de måste raderas till följd av en rättslig förpliktelse.

Rätten till radering är inte absolut, d.v.s. den gäller inte i varje enskilt fall. Ett exempel på detta är om behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att MT ska kunna göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk. I sådana situationer har du inte en rätt att få dina personuppgifter raderade.

7.4. Rätt till begränsning av behandlingen
I vissa fall har du en rätt att begära att MT begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Så är exempelvis fallet om du anser att personuppgifterna är inkorrekta så MT ges tillfälle att kontrollera detta. Du har även rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i fall då behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering av personuppgifterna.

7.5. Rätten att göra invändningar
Du har alltid en rätt att göra invändningar mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling får inte MT fortsätta att behandla dina personuppgifter om vi inte kan presentera tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. MT får dock fortsätta behandlingen för att göra gällande, fastställa, utöva eller försvara sig mot rättsliga anspråk.

7.6. Rätt till ”dataportabilitet”
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter överförda från MT till en annan personuppgiftsansvarig. En sådan omständighet är om behandlingen i fråga grundar sig på samtycke eller på ett fullgörande av avtal mellan dig och MT bygg & förmedling. En ytterligare förutsättning för detta är att behandlingen sker automatiserat.

7.7. Rätt att inge klagomål till Datainspektionen
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av MT bygg får du gärna kontakta oss (se nedan) och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen finner du via följande länk: www.datainspektionen.se

7.8. Automatiserat beslutsfattande
De beslut som MT fattar i projektärenden eller övriga beslut sker inte genom s.k. ”automatiserat beslutsfattande”.

8. Uppdatering av denna integritetspolicy
Uppdatering av denna integritetspolicy kan komma att ske löpande. Vi har för avsikt att alltid ha den senaste versionen publicerad på vår webbplats www.mtbyggformedling.se 

9. Kontaktuppgifter
Om du har några frågor avseende denna integritetspolicy eller vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss.